chirurgia

 

Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, działając na podstawie art. 26 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. „o działalności leczniczej" ( t.j. Dz. U. 2021r. poz.711 ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z koordynowaniem i zarządzaniem Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, zgodnie z opisem przedmiotu konkursu stanowiącym załącznik nr 1  do SWKO.

 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z treścią ogłoszenia i projektem umowy udostępnione są na stronach Biuletuny Informacji Publicznej Szpitala pod adresem:

 

Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala w Gnieźnie ul. św. Jana 9, do dnia 28 lutego 2022 r. wyłącznie w formie papierowej, na formularzu ofertowym udostępnionym przez Udzielającego zamówienia. Oferty należy umieścić  w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z koordynowaniem i zarządzaniem Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej. Nie otwierać przed 1 marca 2022 r. godz. 10:00.” Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta.