ogloszenie chlodnia

Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na wynajem na okres 12 miesięcy  pomieszczenia w budynku szpitala przy ul 3 Maja 37 o powierzchni 15,77mna cel: mycia, okrycia i przechowywania zwłok oraz transport zwłok ludzkich przez całą dobęm z oddziałów szpitalnych przy ul. 3 Maja 37 i Św. Jana 9 do najmowanego pomieszczenia.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia pomieszczenia w chłodnię na min. 10 miejsc
na własny koszt.

Pomieszczenie zostanie wynajęte oferentowi, który poda najniższą  miesięczną cenę za w/w przedmiot zamówienia z uwzględnieniem kosztów transportu.

Do oferty należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o przyjęciu warunków umowy.
  2. Aktualny wpis o działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia.
  3. Aktualna opinię Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu Środków transportu do świadczenia w/w usług.
  4. Polisę OC w związku z wykonywaniem przedmiotowej działalności, ważną przez czały czas trwania umowy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia  20 maja 2022 roku do godziny  1000  
w siedzibie Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ul. Św. Jana 9, Sekretariat pok. nr 15.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2022 roku o godzinie 1200 w siedzibie Zamawiającego.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Z-ca Dyrektora Zbigniew Beneda tel.61 222 83 00

 

 

Szczegółowe warunki i zasady zostały określone w umowie, którą można otrzymać w Sekcji Techniczno-Eksploatacyjnej i Zaopatrzenia ul. Św. Jana 9, pok. nr 6.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.