Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski

 

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

 

działając na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z  2020r.  poz.  295)  oraz  §  9  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  6 lutego 2012r.   w  sprawie  sposobu  przeprowadzania  konkursu  na  niektóre  stanowiska  kierownicze  w  podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą:

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

SZPITALA POMNIK CHRZTU POLSKI

Miejsce pracy: Szpital Pomnik Chrtu Polski w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9

 

Do konkursu na stanowisko Dyrektora może przystąpić osoba spełniająca wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, tj.:

 1. posiada wykształcenie wyższe,
 2. posiada  wiedzę  i  doświadczenie  dające  rękojmię  prawidłowego  wykonywania  obowiązków kierownika,  
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,  
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

W zakresie wiedzy i doświadczenia od kandydata wymagana jest znajomość podstawowych aktów prawnych niezbędnych do kierowania podmiotem leczniczym.
 
Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);
 4. inne  dokumenty  potwierdzające  w  szczególności  dorobek  i  kwalifikacje  zawodowe, w tym dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 5. pisemną koncepcję funkcjonowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski w perspektywie 6 lat w zakresie spraw m.in: organizacyjnych, ekonomiczych, zatrudnienia i jakości świadczonych usług;
 6. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postęowania konkursowego na stanowisko dyektora Szpitala, zgodnie z RODO;
 7. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pracy na stanowisku objętym konkursem oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 9. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 10. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w konkursie.
   

Kopie  dokumentów  powinny  być  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a  na  prośbę  komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.  
 

Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz numerem telefonu, należy składać do dnia 30 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

 

Kandydatury zostaną rozpatrzone w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

O  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  rozmowy  kwalifikacyjnej  kandydaci  zostaną  powiadomieni indywidualnie.

Kandydatom udostępnia się jednakowe materiały o stanie prawnym, ogranizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego na stronie internetowej: bip.powiat-gniezno.pl oraz www.zozgniezno.pl

Załączniki:

 

Data publikacji: 15-05-2020 10:00

 

FacebookTwitter