Szpital Pomnik Chrztu Polski
62-200 Gniezno, ul. Św. Jana 9

Ksero dokumentacji medycznej

Warunki udostępniania dokumentacji medycznej reguluje art. 26.1, art. 27 i 28.1. ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

Bieżąca dokumentacja medyczna z leczenia ambulatoryjnego

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy (za okazaniem dowodu osobistego i pisemnego upoważnienia) składa ustną bądź pisemną prośbę w danej poradni ZOZ w Gnieźnie o wydanie kserokopii dokumentacji z leczenia w tej poradni.
 2. Wskazana dokumentacja przekazywana jest do Kasy ZOZ w Gnieźnie ul. Św. Jana 9, /parter/, gdzie wydawane jest jej ksero za potwierdzeniem wyrażającym zgodność odpisu z oryginałem.
 3. Ksero dokumentacji pacjent odbiera osobiście ( okazując się dowodem osobistym) lub przez swojego przedstawiciela ustawowego za okazaniem pisemnego upoważnienia pacjenta oraz dowodu osobistego po upływie 2-ch dni od zgłoszenia.

Osoba ubiegająca sie o wydanie dokumentacji medycznej ponosi koszty związane z wykonaniem kserokopii. Przy odbiorze dokumentacji wnosi opłatę w wysokości 0,50 zł (0,41 zł netto) za stronę zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZOZ w Gnieźnie Nr 10/2011.

Kontakt telefoniczny 61 222 82 05

Dokumentacja medyczna z leczenia szpitalnego

 1. Pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy za okazaniem dowodu osobistego i pisemnego upoważnienia pacjenta) składa pisemną prośbę do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie o udostępnienie wskazanej dokumentacji medycznej.
 2. Kserokopie wydawane są w pok. 22 bud. A ZOZ w Gnieźnie, ul. Św.Jana 9, za pisemnym poświadczeniem odbioru wskazanej dokumentacji medycznej po okazaniu dowodu osobistego – w sytuacji, kiedy dokumentację odbiera osoba w imieniu pacjenta za pisemnym upoważnieniem i okazaniem dowodu osobistego. Pracownik wydający kserokopię sprawdza, czy w załączonym do dokumentacji pisemnym oświadczeniu pacjenta o przekazywaniu danych na temat jego stanu zdrowia osoba ją reprezentująca nie jest wskazana, jako ta, której nie wolno informować, co do sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Osoba ubiegająca sie o wydanie dokumentacji medycznej ponosi koszty związane z wykonaniem kserokopii. Przy odbiorze dokumentacji wnosi opłatę w wysokości 0,50 zł (0,41 zł netto) za stronę zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZOZ w Gnieźnie Nr 10/2011.

Kontakt telefoniczny 61 222 83 03

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz zakładu innym organom i podmiotom uprawnionym następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. Odpłatność za kserokopię dokumentacji medycznej dla firm i instytucji wynosi 0,50 zł za stronę (0,41 zł netto).

Załączniki:

 • Dla pacjenta
 • Struktura organizacyjna
 • POGOTOWIE RATUNKOWE
 • Przetargi
 • Interesujące linki
 • Kontakt
 • Telefony kontaktowe
 • Dieta Mamy