Szpital Pomnik Chrztu Polski
62-200 Gniezno, ul. Św. Jana 9
Aktualności » Klauzula informacyjna stosowania monitoringu

Klauzula informacyjna stosowania monitoringu

Klauzula informacyjna stosowania monitoringu wizyjnego i nagrań dźwiękowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Pomnik Chrztu Polski, z siedzibą w Gnieźnie 62-200, przy ul. Świętego Jana 9, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002915, numer NIP: 784-20-08-454, REGON: 000315123, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer telefonu: 61 222 80 00 email: poczta@zoz.gniezno.pl

 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych można się z nami kontaktować pod adresem iodo@zoz.gniezno.pl

 3. Pani/Pana dane zapisane w formie monitoringu wizyjnego i/lub nagrań dźwiękowych są przetwarzane przez Administratora w celu zwiększenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa porządku publicznego oraz poprawy ochrony mienia pacjentów, pracowników, osób współpracujących i osób przebywających na terenie Szpitala.

 4. Monitoring stosujemy w budynkach szpitalnych wchodzących w skład całej jednostki publicznej jak również wokół terenu i przestrzeni Szpitala.

 5. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO.

 6. Zapewniamy, iż jako Administrator dbamy o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, w tym podmiotom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na postawie przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane osobowe rejestrowane przez monitoring i/lub system nagrywania dźwięku są przechowywane maksymalnie 90 dni. Wyjątek stanowi złożenie pisma ·i zajęcie nagrania przez Prokuraturę lub Policję dla celów dowodowych prowadzonych przez nich postępowaniach.

 8. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków oraz tereny na zewnątrz i wokół obiektów należących do jednostek Szpitala.

 9. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu nagrywania dźwięku obejmuje połączenia telefoniczne przychodzące jak i wychodzące.

 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. Szpital Pomnik Chrztu Polski informuje, iż dane uzyskane w wyżej wskazany sposób nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.

 • Dla pacjenta
 • Struktura organizacyjna
 • POGOTOWIE RATUNKOWE
 • Przetargi
 • Interesujące linki
 • Kontakt
 • Telefony kontaktowe
 • Dieta Mamy