Programy Unijne

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt grantowy: „Zapewnienie … Czytaj dalej

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

  Program Operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usłuch publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usłuch publicznych   Umowa o dofinansowanie: RPWP.02.01.01-30-0017/16 z dnia 21.11.2017 r. zawarta pomiędzy Urząd Marszałkowski … Czytaj dalej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego   Umowa o dofinansowanie: POIS.09.01.00-00-0223/17-00/228/2017/1453 z dnia 21.12.2017 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Szpital … Czytaj dalej